Notes

15. Dokkum a1913/12.5 z.n.2/1, Leens 1939-IV.18/1, 1939-IV.37/2, 1939-IV.37/4b, 1939-IV.37/6.