References

Van Giffen, A.E. 1944, De tumuligroep bij de zgn. heidensche legerplaats op het Emmerveld, gem. Emmen, Nieuwe Drentsche Volksalmanak 62, 134-141.