Journal of Archaeology in the Low Countries 3-1 (November 2011)Wietske Prummel; Hülya Halici; Annemieke Verbaas: The bone and antler tools from the Wijnaldum-Tjitsma terp 1

References

Ambrosiani, K. 1981, Viking Age combs, comb making and comb makers in the light of combs? from Birka and Ribe, Stockholm (Stockholm Studies in Archaeology 2).

Barthel, H.J. 1969, Schlittknochen oder Knochengeräte?, Alt-Thüringen 10, 205-227.

Becker, C. 1999, Bemerkungen über Schlittknochen, Knochenkufen and ähnliche Artefakte, unter besonderer Berücksichtigung der Funde aus Berlin-Spandau. In: J. Schibler, J. Sedlmeier & H. Spycher (eds), Festschrift für Hans R. Stampfli, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 19-30.

Besteman, J., J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning (eds.) 1999, The excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times 1, Rotterdam/Brookfield (A.A. Balkema).

Buitenhuis, H. 2009, Faunaresten. In: S.J. Tuinstra, J.R. Veldhuis & J.A.W. Nicolay (eds), Hallum, een welvarend dorp aan de monding van de Middelzee. Een archeologische opgraving te Hallum, gemeente Ferwerderadeel. (Fr.) concept, Groningen (ARC-Publicaties 205), 165-176.

Carver, M.O.H., J.C. Evans, A. Copp & J. Ambers 2005, Sutton Hoo: a seventh-century princely burial ground and its context, London (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London 69).

Clason, A.T. 1962, Beenderen uit nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek, De Vrije Fries 45, 102-112.

Clason, A.T. 1980, Worked bone and antler objects from Dorestad, Hoogstraat I. In: W.A. van Es & W.J.H. Verwers (eds), Excavations at Dorestad I, The harbour: Hoogstraat I, ‘s-Gravenhage (Nederlandse Oudheden 9; Kromme Rijn Projekt I), 238-247.

Cuijpers, A.G.F.M., C.M. Haverkort, J.M. Pasveer & W. Prummel 1999, The human burials. In: Besteman et al. 305-321.

De Langen, G.J. 1992, Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen, Unpublished PhD thesis, University of Groningen.

Dijkman, W. & A. Ervynck 1998, Antler, bone, horn, ivory and teeth: the use of animal skeletal materials in Roman and Early Medieval Maastricht, Maastricht (Archaeologica Mosana I).

Ervynck, A. 1998. Voorwerpen in been en gewei uit pre-stedelijk volmiddeleeuws Antwerpen (opgravingen Van de Walle 1952-1961). In: J. Veeckman (ed.), Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg 2, Antwerpen (Stad Antwerpen), 9-55.

Esser, E. 2009, Archeozoölogie – zoogdieren en vogels. In: M. Nokkert, A.C. Aarts & H.L. Wynia (eds), Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2. Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn, Utrecht (Basisrapportage Archeologie 26), 307-334.

Galestin, M.C. 1999, Roman wheel-thrown pottery, terra nigra-bowls and tiles. In: Besteman et al., 157-169.

Gerrets, D.A. 1999, Excavation method. In: Besteman et al., 17-22.

Gerrets, D.A. & J. de Koning 1999, Settlement development on the Wijnaldum-Tjitsma terp. In: Besteman et al., 73-123.

Grefhorst, E. & W. Prummel 2010, Dieren van de huisterp Birdaard-Roomschotel. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10), 270-282.

Halici, H. 1997, Gebruiksvoorwerpen van been en gewei uit Tjitsma, Wijnaldum. Unpublished MA thesis, University of Groningen.

Halici, H. 2003, Faunaresten. In: J. Hielkema (ed.), Archeologisch Onderzoek te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (Fr .), Groningen (ARC-Publicaties 78), 45-50.

Heidinga, H.A. 1997, Frisia in the first millennium, Utrecht (Matrijs).

Hirst, S.M. 2004, The Prittlewell prince: the discovery of a rich Anglo-Saxon burial in Essex, London (Museum of London Archaeology Service).

Hullegie, A.G.J. 2010, Achlum 2009. An archaeozoological analysis of the periphery of a Dutch terp settlement. Unpublished MA thesis, University of Groningen. http://irs.ub.rug.nl/dbi/4d21b9f585a76

Hullegie, A.G.J. & W. Prummel in prep., Dieren op de terp Achlum (Fr.).

Isings, C. 1980, Glass finds from Dorestad, Hoogstraat I. In: W.A. van Es & W.J.H. Verwers (eds), Excavations at Dorestad I, the harbour: Hoogstraat I, ‘s-Gravenhage (Nederlandse Oudheden 9; Kromme Rijn Projekt I), 212-223.

Knol, E. 1983, Farming on the banks of the river Aa, the faunal remains and bone objects from Paddepoel, 200 BC – 250 AD. Palaeohistoria 25, 145-182.

Knol, E. 1987, Knucklebones in urns, playful grave goods in early medieval Friesland, Helinium 27, 280-288.

Knol, E. 1988, Magische voorwerpen in vroeg-middeleeuwse graven in Friesland. In: M. Bierma, A.T. Clason, E.Kramer & G.J. de Langen (eds), Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied, Groningen (Wolters-Noordhoff/Forsten), 117-128.

Knol, E. 1993, De Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen, PhD thesis Amsterdam.

Knol, E., W. Prummel, H.T. Uytterschaut, M.L.P. Hoogland, W.A. Casparie, G.J. de Langen, E. Kramer & J. Schelvis 1996, The early medieval cemetery of Oosterbeintum (Friesland), Palaeohistoria 37/38, 245-416.

Kramer, E. & W. Prummel 2000, Oosterbeintum: voorwerpen van gewei en been. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 76-82, 98-114.

Lauwerier, R.C.G.M. 1995, Voorwerpen van been, gewei en hoorn uit Oost-Souburg. In: R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx & A. Mars (eds), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes & Amersfoort (De Koperen Tuin, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek), 192-214.

Lauwerier, R.C.G.M. & R.M. van Heeringen 1995, Objects of bone, antler and horn from the circular fortress of East-Souburg, The Netherlands (AD 900-975), Medieval Archaeology 39, 1-18.

MacGregor, A. 1985, Bone, antler, ivory and horn: the technology of skeletal material since the Roman period, London & Sydney (Croom Helm).

Miedema, M. 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpengebied ten noordoosten van Groningen, PhD thesis Amsterdam.

Nieuwhof, A. & W. Prummel 2007, Terpsporen in Hoxwier (gemeente Littenseradiel, provincie Friesland), Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 83-90, 9-41.

Nijboer, A.J. & J.E. van Reekum 1999, Scientific analysis of the gold disc-on-bow brooch. In: Besteman et al. ,203-215.

Prummel, W. 1983, Early Medieval Dorestad: an archaeozoological study, ‘s Gravenhage & Amersfoort (Nederlandse Oudheden 11; Excavations at Dorestad 2).

Prummel, W. 2006, Dierlijk bot. In: A. Nieuwhof (ed.), De wierde Wierum (provincie Groningen),Een archeologisch steilkantonderzoek, Groningen (Groningen Archaeological Studies 3), 31-45.

Prummel, W. 2008, Dieren op de wierde Englum. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied (Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 91, 116-159.

Prummel, W. 2011, Dieren in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen op de Oldehoveterp te Leeuwarden, Leovardia 35, 19-21.

Prummel, W., C.G. Koopstra, A.J. Nijboer & P.B. Kooi 1999, Een beenbewerker en een smid, bewoners van de wierde Tolweg-Zuid/Kinkhornsterweg (Gr.), Paleo-aktueel 10, 48-53.

Prummel, W. & D. Heinrich 2005, Archaeological evidence of former occurrence and changes in fishes, amphibians, birds, mammals and molluscs in the Wadden Sea area, Helgoland Marine Research 59(1), 55-70.

Prummel, W. & J.T. van Gent 2010, Dieren van de middeleeuwse terp Anjum-Terpsterweg. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10), 249-268.

Reichstein, H. 1991, Die Fauna des germanischen Dorfes Feddersen Wierde, Stuttgart (Feddersen Wierde. Die Ergebnisse der Ausgrabung der vorgeschichtlichen Wurt Feddersen Wierde bei Bremerhaven in den Jahren 1955 bis 1963, Band 4).

Rijkelijkhuizen, M. 2008, Handleiding voor de determinatie van harde dierlijke materialen, Amsterdam (Amsterdam University Press).

Roes, A. 1963, Bone and antler from the Frisian terp-mounds, Haarlem (H.D. Tjeenk Willink & Zoon).

Roes, A., 1965, Vondsten van Dorestad, Groningen (Archaeologica Traiectina 7).

Sablerolles, Y. 1999a, The glass vessel finds. In: Besteman et al., 229-252.

Sablerolles, Y. 1999b, Beads of glass, faience, amber, baked clay and metal, including production waste from glass and amber bead making. In: Besteman et al., 253-285.

Schoneveld, J. & J. Zijlstra 1999, The Wijnaldum brooch. In: Besteman et al., 191-201.

Struckmeyer, K. in press, Gebrauchsspurenanalysen an Knochen. Zur Nutzung der Knochen- und Geweihgeräte von der Feddersen Wierde, Ldkr. Cuxhaven, und von nordniederländichen Wurten. PhD Univ. Hamburg, to be published in: Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet, Wilhelmshaven.

Thach, S. & R.C.G.M. Lauwerier 2010, Van zwaardpuntbeschermer tot werpkoot. Voorwerpen van bot en gewei uit Wijk bij Duurstede-De Geer, Westerheem 59, 210-219.

Ulbricht, I. 1978, Die Geweihverarbeitung in Haithabu, Neumünster (Die Ausgrabungen in Haithabu 7).

Van Vilsteren, V.T. 1987, Het benen tijdperk, gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden, Assen (Drents Museum).