References

Ravelingen, J. 1644, Cruydt-boeck Remberti Dodonaei, volghens sijne laetste verbeteringhe: met bijvoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden cruydt-beschrijvers: item, in 't laetste een beschrijvinghe vande indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert, Antwerpen (Balthasar Moretus).