References

Clason, A.T. 1962, Beenderen uit nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek, De Vrije Fries 45, 102-112.